مقاله مدل برنامه‌ریزی آرمانی تولید محصولات در کارخانه تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی (دی ام تی)

سازمان­ ها جهت پیشرفت و بقاء نیازمند تصمیم­ گیری بهینه برای منابع و امکانات خود می­ باشند.باتوجه به آرمان­ های موجود و در راستای اهداف سازمان، اینکه با چه ترکیب و میزانی مقدار بهینه­ ی تولید مشخص شود از مهمترین دغدغه­ های مدیران سازمان­ها در سال­های اخیر گردیده است. لذا می­توان از مدل برنامه­ ریزی آرمانی برای حل مسائل با اهداف چندگانه و گاه متضاد استفاده نمود. در این مقاله سعی شده است که با درنظرگرفتن محدودیت­های آرمانی موجود در شمواد، مقادیر برنامه­ ریزی جهت تولید دو محصول دی ام تی مذاب و جامد بصورت سالیانه محاسبه گردد. پس از تعیین محدودیت­ ها و اولویت مربوط به هریک از آرمان­ ها، تابع هدف مدل مشخص گردید. سپس برای حل آن از روش لکسیکوگراف و الگوریتم انتقالات متوالی استفاده شده است. در نهایت خروجی­های مدل پس از تجزیه و تحلیل نشان می­ دهد که میزان تولید دو محصول دی ام تی مذاب و جامد نسبت به مقدار هدف بترتیب کاهشی 3 درصدی و افزایشی 21 درصدی خواهد داشت

 

دانلود مقاله مدل برنامه ریزی آرمانی تولید محصولات در کارخانه تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی

TOP