ساختار منابع انسانی شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی

 

 

 

 

 

حسن آجودانیان 
مدیر عامل

Ajudaniyan@fipcoiran.com

 

محمد رضا جعفری  
مدیر منابع انسانی

jafari@fipcoiran

 

اصغر خیرخواه
مدیر برنامه ریزی وتضمین کیفیت

kheirkhah@fipcoiran.com

 

 

 

 

مهدی خورسندی 
مدیر تولید

مجید شریفی

مدیر مهندسی و تعمیرات

مجید قائدی
مدیربازرگانی

 

 

 

 

 

محمد رضا اسکندری نیا
مدیر مالی 

TOP