بازدید مدیر عامل محترم شرکت پلی اکریل جناب آقای مهندس زرفشانی از شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی

در تاریخ ۰8 مرداد ۱۴۰۰ مدیر عامل محترم شرکت پلی اکریل ایران جناب آقای مهندس زرفشانی از شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی بازدید نمودند.

TOP