مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده در تاریخ 1400/06/17 ساعت 10 صبح برگزار گردید.

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده سهامداران حقیقی و حقوقی برگزار گردید .

اعضاء هیات مدیره قانونی شرکت و همچنین بازرس قانونی و روزنامه کثیرالانتشار تعیین که انشاءالله با توجه ویژه مقامات محترم قضایی و نهادهای نظارتی فرآیند ثبت و اخذ روزنامه رسمی آن نیز انجام می پذیرد
TOP