فیلم مربوط به مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده صاحبان سهام 1401

مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده صاحبان سهام این شرکت که به ترتیب در ساعات 10:00 و 11:00 روز چهارشنبه مورخ 1401/10/28 در محل کارخانه تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی برگزار می گردد .

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم حقیقی و حقوقی شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی (سهامی عام) دعوت می گردد در جلسات مجامع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده صاحبان سهام این شرکت که به ترتیب در ساعات 10:00 و 11:00 روز چهارشنبه مورخ 1401/10/28 در محل کارخانه به آدرس : اصفهان ، کیلومتر 45 جاده اصفهان مبارکه ، جنب کارخانه پلی اکریل ، جاده اختصاصی دی ام تی ،کارخانه تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی برگزار می گردد، حضور بهم رسانند.

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده سهامداران حقیقی و حقوقی برگزار می گردد .

دستور جلسه: استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی تصویب صورت هاي مالی سال دوره( مالی منتهی به1401/06/31 انتخاب حسابرس و بازرس قانونی انتخاب روزنامة کثیرالنتشار تعیین پاداش هیئت مدیره تعیین حق حضور اعضاي غیر موظف هیئت مدیره می باشد.

فیلم و عکسهای مربوط به مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده صاحبان سهام 1400

TOP