مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی

برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی روز دوشنبه مورخ ۱۳ آذر ۱۴۰۲ در خصوص افزایش سرمایه شرکت از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها

مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده صاحبان سهام 1401

مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده صاحبان سهام این شرکت که به ترتیب در ساعات 10:00 و 11:00 روز چهارشنبه مورخ 1401/10/28 در محل کارخانه تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی برگزار می گردد .

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم حقیقی و حقوقی شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی (سهامی عام) دعوت می گردد در جلسات مجامع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده صاحبان سهام این شرکت که به ترتیب در ساعات 10:00 و 11:00 روز چهارشنبه مورخ 1401/10/28 در محل کارخانه به آدرس : اصفهان ، کیلومتر 45 جاده اصفهان مبارکه ، جنب کارخانه پلی اکریل ، جاده اختصاصی دی ام تی ،کارخانه تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی برگزار می گردد، حضور بهم رسانند.

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده سهامداران حقیقی و حقوقی برگزار می گردد .

دستور جلسه: استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی تصویب صورت هاي مالی سال دوره( مالی منتهی به1401/06/31 انتخاب حسابرس و بازرس قانونی انتخاب روزنامة کثیرالنتشار تعیین پاداش هیئت مدیره تعیین حق حضور اعضاي غیر موظف هیئت مدیره می باشد.

فیلم و عکسهای مربوط به مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده صاحبان سهام 1400

TOP