آگهی مناقصه ساخت تجهیزات

شركت توليد مواد اوليه الياف مصنوعي (دي‌ام‌تي)

---------------

    این شرکت در نظر دارد نسبت به ساخت و نصب رینگ نازل کوره ضایعات سوز، از طریق سازندگان واجد شرایط اقدام نماید.
لذا از متقاضیان دعوت می‌شود از تاریخ درج آگهی به مدت 10 روز به محل شرکت مراجعه و نسبت به دریافت اسناد و مشخصات فنی مناقصه  اقدام نمایند.

 

آدرس : اصفهان كيلومتر 45 جاده مباركه، جنب شركت پلي اكريل، شركت دي‌ام‌تي، بخش بازرگانی
تلفن تماس :  52288234-031

بازرگانی  شركت توليد مواد اوليه الياف مصنوعي

(دي‌ام‌تي)                       


 

                                                                                                                    

                              

آگهی مزایده فروش محصولات جانبی

شركت توليد مواد اوليه الياف مصنوعي (دي‌ام‌تي)

---------------

    این شرکت در نظر دارد نسبت به فروش محصول جانبی رزیدیو(ته ماند برج تقطیر) خود به صورت عقد قرارداد سالیانه قدام نماید.
لذا از متقاضیان دعوت می‌شود از تاریخ درج آگهی به مدت 10 روز به محل شرکت مراجعه و نسبت به دریافت اسناد مزایده و مشخصات محصول اقدام نمایند.

 

آدرس : اصفهان كيلومتر 45 جاده مباركه، جنب شركت پلي اكريل، شركت دي‌ام‌تي، بخش بازرگانی
تلفن تماس :  52288234-031

بازرگانی  شركت توليد مواد اوليه الياف مصنوعي

(دي‌ام‌تي)                       


 

TOP