ارزشهای شرکت توليد مواد اوليه الياف مصنوعی

1- توسعه فرهنگ مشتري مداري و رعايت حقوق ذينفعان 

2- بهبود مستمر فعاليتها و فرآيندها

3- رعايت اصول ايمني، بهداشت شغلي و زيست محيطي در تمام امور 

4- توسعه منابع انساني بعنوان باارزش ترين سرمايه سازمان با تاكيد بر اصل دانائي محوري

 5- تقويت تعلق سازماني كاركنان با ترويج رفتار عادلانه و پرهيز از تبعيض

 6- افزايش بهره وري از طريق توسعه فرهنگ مشاركت

 7- استفاده از اصل تفويض اختيار و توسعه فرهنگ مسئوليت پذيري

 8- نگاه عالمانه به تحولات جهاني و تصميم گيري به موقع مبتني بر تحليل داده ها

 9- شفافيت و صداقت در عملكرد و التزام به پاسخگوئي

 10- رويكرد نتيجه گرا و منطق محور در امور شركت