به کارگيري مدل جايزه ملي بهره وري و تعالي سازماني در شرکت دي ام تي

به دنبال درک نياز شرکت به يك مدل كارآمد جهت ارزيابي عملکرد سازمان در سال۸۳ و پس از موافقت مديريت و تصويب هيئت مديره محترم، استفاده از مدل تعالي سازماني (EFQM) مد نظر قرار گرفت كه به دنبال تصميم شركت مبني بر حضور در فرآيند جايزه و عقد قرارداد مشاوره، اولين مرحله خود ارزيابي به روش کارگاه _ پرسشنامه با همکاري جمعي پرسنل شرکت در چهار گروه اصلي انجام شد. در نتيجه پس از مشخص شدن نقاط قوت و زمينه هاي قابل بهبود در شرکت و اتفاق نظر گروهي در آن، پس از انجام  ساير اقدامات لازم در سومين همايش جايزه ملي بهره وري و تعالي سازماني در اسفند ماه ۸۴ موفق به دريافت گواهي تعهد به تعالي گرديد.

همچنين با ادامه مسير تعالي و حضور در فرآيند جايزه در سال ۱۳۸۷ موفق به دريافت تقديرنامه تعالي از دبيرخانه جايزه ملي بهره وري و تعالي سازماني گرديد که با ادامه مسير انشاا… بتوانيم در سالهاي آينده موفق به دريافت تنديس شويم .