تعمیرات اساسی سالیانه

تعمیرات اساسی سالیانه شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی1402

تعمیرات اساسی سالیانه شرکت DMT در تیرماه 1402

تعمیرات اساسی سالیانه شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی سال 1401

تعمیرات اساسی سالیانه شرکت DMT از 25 خرداد ماه 1401 با تلاش متخصصان داخلی شروع و در 19 تیرماه به اتمام رسید و کارخانه مجددا راه اندازی شد.
TOP