شرکت در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده

شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی (سهام عام) شماره ثبت 10709 و شناسه ملی 10260317792

زمان برگزاری چهارشنبه 1400/06/17 ساعت 10:00

دریافت فرمهای مربوط به مجمع عمومی شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی
TOP