مدیران شرکت

معرفی و تماس با مدیران شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی

آقای مهندس حمیدرضا صابریان

مدیر کارخانه

saberian@fipcoiran.com

آقای مهندس سید محسن آیت

مدیر بخش بازرگانی

ayat@fipcoiran.com

آقای مهندس مهدی خورسندی

مدیر تولید

tolid@fipcoiran.com

آقای مهندس مجید شریفی

مدیر مهندسی و تعمیرات

tolid@fipcoiran.com

آقای مهندس محمد رضا اسکندری نیا

مدیر بخش مالی

mali@fipcoiran.com

آقای مهندس اصغر خیرخواه

مدیر بخش تضمین کیفیت

kheirkhah@fipcoiran.com

آقای مهندس علیرضا عطاردوست

مدیر بخش پشتیبانی

info@fipcoiran.com

آقای مهندس حسین غربالی

مدیر بخش حراست
TOP