نام محصول : دی اکتیل ترفتالات (DOTP)

فرمول ساختماني :

C6H4-1,4(CO2C8H17)2یا C24H38O4

 

MSDS محصول MSDS-DOTP

 •                    

    مشخصات محصول : 

     

  C24H38O4 Chemical formul 
  390.56 Molecular weight g/mol 
  Transparent & oily liquid Appearance 
  99 %Ester content , min 
  0.986+0.002 Specific gravity (20oC) g/ml 
  50 Color , max 
  0.2 %(Loss on heat at (125oC , 3hr.
  1.49 Refractive index at 20oC 
  0.1 %Water content , max 

   

    MSDS محصول : MSDS-DOTP

  نگهداري و حمل و نقل :

  این ماده در شرایط معمولی دما و رطوبت پایدار بوده و به صورت پلیمر در نمی آید . در جای خشک ، سرد و دور از منابع احتراق ، گرما و عوامل اکسید کننده نگهداری گردد . از وارد کردن ضربه و صدمات مکانیکی به ظرف محتوی آن خودداری شود . در محل نگهداری ، حتی الامکان تهویه مناسب وجود داشته باشد .

   

TOP