نام محصول :Residue

فرمول ساختماني : مخلوطی از ترکیبات آروماتیک 2 یا 3  حلقه ای

MSDS محصول :MSDS-Residue

 •                    

   

   این ماده محصول ته ماند برج تقطیر می باشد که مخلوطی از ترکیبات آروماتیک 2 و 3 حلقوی می باشد . 

  ازجمله خواص فیزیکی و شیمیایی این ماده می توان به موارد زیر اشاره نمود :

     جامد سیاه رنگ (شبیه قیر) با نقطه جوش حدود 320 درجه سانتیگراد

      دانسیته ی حدود 1.3 gr/cm3

      ویسکوزیته ی حدود 150 CP در دمای 175 درجه ی سانتیگراد

      نقطه ی اشتعال این ماده کمتر از 230 درجه ی سانتیگراد می باشد .

   

  MSDS محصول :MSDS-Residue

   

  نگهداري و حمل و نقل :

  درون ظروف درب بسته نگهداری شود و به هنگام حمل و نقل به هیچ وجه با چشم ، لباس یا پوست تماس پیدا نکند .